ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาชุมชนผ่านสื่อวิทยุ รายการ “เรื่องเล่าชาวพัฒนา”

สตูล : 26 ส.ค. 62 เวลา 13.30 น. นางศุภมาส เหล็นเรือง พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายนางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาชุมชนผ่านสื่อวิทยุ รายการ “เรื่องเล่าชาวพัฒนา” ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล (สวท.สตูล) FM 95.50 MHz ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

(Visited 1 times, 1 visits today)