การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร viral marketing รุ่นที่1

สตูล : 2 เมษายน 2562 นายจรัญ อินทสระ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวภัทรพร หลังยาหน่าย นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร viral marketing รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)