เพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ

24 ธ.ค. 61 นายจรัญ อินทสระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษา ราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล มอบหมาย นางสาวเบญจวรรณ หมื่นระย้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และ นางสาวภัทราวรรณ ขำแก้ว จนท.สนง.เลขาฯ อกส.จ. เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ ระหว่าง วันที่ 23-25 ธ.ค. 61 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีท่านโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิด

(Visited 1 times, 1 visits today)