ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายธนมาตร รักรอด

พัฒนาการจังหวัดสตูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

@สตูล:ละงู@ ๑๐ พ.ค. ๖๑ นายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงูมอบหมายให้นางสาวฟาตีมา บิลยีหมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการร่วมโครงการเตรียมความพร้อมต้อนรับเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๑

10 May 2018 /

22:23 น.

@สตูล:ท่าแพ 09 พ.ค.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒฯาการอำเภอท่าแพ ร่วมรับการตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒฯาชุมชนโดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ จังหวัดสตูล

09 May 2018 /

15:41 น.

@สตูล:ท่าแพ 9 พ.ค.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ มอบหมายให้นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นวช.พช.ชำนาญการ และนางรัตนาวดี ใจดี นวช.พช.ปฏิบัติการ รับการติดตามของคณะทำงานสานพลังประชารัฐ จังหวัดสตูล (คสป.จ.สตูล)ที่มาติดตามกลุ่มอาชีพ, ผลิตภัณฑ์ไตปลาแห้งแม่อุษา ณ อาคารประชุมบ้านสวนไทย. ม.7 ตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

09 May 2018 /

15:33 น.

@สตูล:ท่าแพ 9 พ.ค.2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นวช.พช.ชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสัมมาชีพบ้านเกาะไทร ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะไทร ม.3 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล

09 May 2018 /

15:31 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ