ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายจรัญ อินทสระ

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสตูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

กรมการพัฒนาชุมชน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

@สตูล:ละงู@ ๑๘ ก.ค. ๖๑ นางสาวอัสลีณ่า สมาคม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอละงู ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบพัฒนาภาคใต้ชายแดน) ม.๔ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล (ทำปลาดุกแดดเดียว)

18 July 2018 /

22:18 น.

สตูล:ท่าแพ 24 พ.ค. 2561 นางสาวพรทิพย์ สุดจันทร์ พัฒนาการอำเภอท่าแพ ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสตูล ณ ห้องกถาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัดสตูล

24 May 2018 /

15:34 น.

24 พค.2561 นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอท่าแพ มอบหมายพัฒนาการอำเภอท่าแพร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จังหวัดสตูล ณ.ห้องโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล

24 May 2018 /

15:27 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ