ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายธนมาตร รักรอด

พัฒนาการจังหวัดสตูล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

@สตูล:ท่าแพ 04/04/2561 นายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รว่มประชุมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ประจำตำบล โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 9 ภาคใต้ ระหว่าง วันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา

04 April 2018 /

10:07 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ